Sökning: "Elliot Utas"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elliot Utas.

  1. 1. Att bli till genom att vara någon annan : En kvalitativ studie om rollspelande transpersoners upplevelser av att konstruera könsidentitet genom textrollspel online

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

    Författare :Elliot Utas; [2022]
    Nyckelord :transpersoner; rollspel; kropp; föreställningar; könsidentitet; könsuttryck; social konstruktion; materialitet;

    Sammanfattning : The aim of this paper is to examine how trans people who embody fictional characters in text-based roleplays online construct gender identity through immersive representations of their understandings of gender as performance. I have conducted semi-structured chat interviews with seven participants and examined the transcripts with a queer phenomenological theoretical framework. LÄS MER