Sökning: "Elly Billqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elly Billqvist.

  1. 1. Du kan vara med! (Om du gör det här) : En kritisk diskursanalys av företags användande av kommunikationsstrategier i relation till hållbarhet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Elly Billqvist; Julia Frank; [2018]
    Nyckelord :MCDA; sustainability; marketing communication; Apoteket; Ica; MCDA; hållbarhet; marknadskommunikation; Apoteket; Ica; CSR;

    Sammanfattning : Studien syftar till att få en ökad förståelse kring hur företag använder sig av kommunikationsstrategier relaterade till hållbarhet för att lyckas påverka konsumenten. Mer precist studeras Ica och Apotekets reklamfilmer då dessa företag anses vara två av de mest hållbara företagen enligt svenska konsumenter. LÄS MER