Sökning: "Elma Dzanic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elma Dzanic.

  1. 1. UNGDOMAR INOM SÄRSKILDA UNGDOMSHEM En systematisk forskningsöversikt

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

    Författare :Elma Dzanic; [2021-03-08]
    Nyckelord :Statens institutionsstyrelse; inlåst; Särskilda ungdomshem; tvångsvård; LVU; LSU; Ungdomar;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om utsatta ungdomar i samhället som befinner sig inom statens vård, närmare bestämt Statens institutionsstyrelse (SiS) på grund av ett LVU (lagen om vård av unga) eller LSU (lagen om sluten ungdomsvård). Uppsatsens syfte är att kartlägga forskningsfältet ungdomar inom särskilda ungdomshem, med hjälp av tre frågor; vilka teman är återkommande inom forskning om ungdomar inom särskilda ungdomshem, vems röster görs hörda i forskningen samt vilka mönster gällande genus som återfinns. LÄS MER