Sökning: "Elmedina Shehi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elmedina Shehi.

  1. 1. Ensamkommande flyktingbarns retrospektiva erfarenheter av HVB-hem - En kvalitativ studie

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Hannah Azzam; Elmedina Shehi; [2016]
    Nyckelord :Unaccompanied Children; sense of coherence; coping; Ensamkommande barn; känsla av sammanhang; Social Sciences;

    Sammanfattning : Syftet med vår studie var att belysa ensamkommande flyktingbarnens retrospektiva erfarenheter av sin tid i HVB-hem, med fokus på hur de upplevde sin vardag, vilka faktorer de ansåg vara av betydelse för att hantera sin vardag och hur delaktighet och omgivning påverkade deras vardag. Vår empiri har samlats in genom kvalitativa intervjuer med sju tidigare ensamkommande flyktingbarn. LÄS MER