Sökning: "Elmira Jarvandi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elmira Jarvandi.

  1. 1. Anhörigas upplevelser när familjemedlem ges palliativ vård i hemmet - En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Sana Afrasyab; Elmira Jarvandi; [2021-02-25]
    Nyckelord :Palliativ vård; hemsjukvård; anhöriga; erfarenheter; upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler väljer att dö i hemmet där de känner sig trygga och har sina nära ochkära i livets slutskede. För att uppnå ett minskat lidande för patienten och dess anhöriga ilivets slutskede är en familjecentrerad och personcentrerad vård viktig att utgå från. LÄS MER