Sökning: "Elna Laxmar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elna Laxmar.

  1. 1. Prioritering av åtgärder för förbättrad juverhälsa i automatiska mjölkningssystem

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

    Författare :Elna Laxmar; [2019]
    Nyckelord :automatiska mjölkningssystem; somatiskt celltal; juverhälsa; förebyggande;

    Sammanfattning : Svensk mjölkproduktion har under de senaste 30 åren genomgått stora strukturförändringar. Allt fler gårdar väljer att ställa om från uppbundna system till lösdrifter med ökad mekanisering och automatisering. 40% av svenska mjölkkor kopplade till Växa Sveriges program kokontrollen mjölkas numera i automatiska mjölkningssystem (AMS). LÄS MER