Sökning: "Elnaz Farhani Arab"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elnaz Farhani Arab.

  1. 1. ”Man fantiserar om att göra ett papier-maché landskap men det är omöjligt” : En kvalitativ studie om fritidspedagogers uppfattningar av den lokal- och personalmässiga integreringen mellan skola och fritidshem

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

    Författare :Elnaz Farhani Arab; Tina Haraldsson; [2016]
    Nyckelord :Fritidshem; fritidspedagogik; halvklasspedagog; roller; samverkan; yrkesgrupper;

    Sammanfattning : Studien syftar till att belysa fritidspedagogers uppfattningar om sin roll under skoldagen samt vilken inverkan fritidspedagoger anser fritidshemmets inte-grering med skolan haft på den fritidspedagogiska praktiken. Detta studeras genom en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer med sex stycken fritidspedagoger från fyra olika verksamheter i två kommuner. LÄS MER