Sökning: "Eloise Petersen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eloise Petersen.

  1. 1. Övergångar för synskadade individer : Hinder eller möjligheter

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

    Författare :Eloise Petersen; Laura Bergström; [2022]
    Nyckelord :vision impairment; labour market; student- and career guidance; transition; studie-och yrkesvägledning; synskadad;

    Sammanfattning : Myndigheten för delaktighet har fått i uppdrag av regeringen att se till att funktionshinderspolitiken efterlevs och stöttar kommuner, stat och regioner i arbetet för att delaktiggöra personer med funktionsnedsättningar i samhället. Att stötta och sprida information gäller även för studie- och yrkesvägledare som är verksamma inom skolvärlden. LÄS MER