Sökning: "Elsa Aurell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elsa Aurell.

  1. 1. ”Spegeln är publiken” En kvalitativ intervjustudie av fenomenet speglar i dansundervisning

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Elsa Aurell; [2021-07-06]
    Nyckelord :Dansundervisning; speglar; kroppsuppfattning; gymnasieskola; fenomenologi. Key words: Dance education; mirrors; body image; upper secondary school; phenomenology.;

    Sammanfattning : Mirrors are common in dance education. Previous research indicates that mirrors affect dance students body image in various ways. The aim of this study was to describe and analyze dance students experiences of mirrors in upper secondary school education. LÄS MER