Sökning: "Elsa Bally"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elsa Bally.

  1. 1. Landskapet genom filmkameran : filmmediet som verktyg för landskapsrepresentation

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Elsa Bally; Alma Rödholm; [2019]
    Nyckelord :representation; film; platsbesök; landskap; upplevelse; föränderligt;

    Sammanfattning : Det här arbetet undersöker filmmediet som representationsmetod med utgångspunkt i landskapsarkitektens platsbesök. Målet är att genom en teoretisk och praktisk undersökning utforska hur filmmediet kan användas som undersökande verktyg och som representation för det på plats upplevda landskapet. LÄS MER