Sökning: "Elsa Friedrich Eklund"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Elsa Friedrich Eklund.

 1. 1. Att organisera specialpedagogisk verksamhet : En intervjustudie om hur rektorer beskriver arbetet med specialpedagogiska praxisgemenskaper och autonomi i grundskolan

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elsa Friedrich Eklund; [2022]
  Nyckelord :communities of practice; autonomy; organizational culture; principal; SENCO; special needs education practice; praxisgemenskaper; autonomi; organisationskultur; specialpedagogisk verksamhet; rektor; specialpedagog;

  Sammanfattning : Principals within the Swedish school system have a rather extensive mission, where they lead the inner work of the school, including the organization of how the school work with special needs education. With that said, principals play a very important part when it comes to creating communities of practice, a practice where the pedagogues can participate according to culture standards and within special activities in relation to the special needs education. LÄS MER

 2. 2. Med genusperspektiv på matematik i mellanåren : är matematik en exkluderande praktik?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elsa Friedrich Eklund; [2018]
  Nyckelord :genusperspektiv; matematikundervisning; deltagande; mellanår;

  Sammanfattning : Genom observation av tre klasser med elever i mellanåren, med ett fokus på hur genus kan påverka undervisningen i matematik, har studien fokuserat att ta reda på om flickor och pojkar har likvärdiga förutsättningar och likvärdigt deltagande i matematikundervisningen. Den tidigare forskning som finns i ämnet visar att matematik är ett maskulint kodat ämne, vilket skulle kunna ge slutsatser om att flickor inte får eller vill ta en lika stor plats i matematikundervisningen som pojkar. LÄS MER

 3. 3. Den breda kunskapen : En kvalitativ studie om hur bred ämneskunskap påverkar undervisningen i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elsa Friedrich Eklund; [2017]
  Nyckelord :Ämneskunskap; ämnesintresse; ämnesbehörighet; pedagogisk kunskap; ledarskap;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att undersöka lärare med bred ämnesbehörighet där lärarnas uppfattningar om sina ämneskunskaper samt ämnesintressen har studerats med mål att se hur dessa faktorer upplevs påverka det pedagogiska arbetet i klassrummet. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats, där semi-strukturerade intervjuer med verksamma lärare i årskurserna 4-6 har fått agera bas. LÄS MER

 4. 4. "Alltså, jag har inte fattat att teknik kan vara skapande. Vi kanske ska ta in lite annat material i ateljén?" : -Vad sker i möte mellan pedagoger i förskolan och teknikämnet?

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ulrika Sultan; [2012]
  Nyckelord :teknik; förskola; pedagoger; teknikdidaktik; PCK;

  Sammanfattning : Vi vet alltför lite om hur teknikämnet gestaltas i skolan och ännu mindre om hur det gestaltas i förskolan. Jag är utbildad förskollärare men arbetar i nuläget dels på en kommunal verksamhet som ger utbildning inom teknik samt på teknikkurser riktade till lärare på ett universitet. LÄS MER