Sökning: "Elsa Gashi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elsa Gashi.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av att bedriva omvårdnad för flyktingar inom hälso- och sjukvård : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Elsa Gashi; Linnéa Björkander; [2017]
    Nyckelord :flyktingar; hälso- och sjukvård; omvårdnad; sjuksköterska;

    Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 65,3 miljoner människor är på flykt i världen, vilken är den största siffran någonsin. Flyktingar har generellt sämre hälsa än resten av befolkningen i ett land, vilket ställer höga krav på hälso- och sjukvården. LÄS MER