Sökning: "Elsa Grell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elsa Grell.

  1. 1. Att ge och ta av det ideella arbetet : En studie om motivationen att engagera sig inom ideellaidrottsföreningar

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Elsa Grell; [2022]
    Nyckelord :motivation; föreningsliv; ideellt arbete;

    Sammanfattning : Under hösten 2021 har åtta kvalitativa djupintervjuer genomförts med föreningsaktiva inom tre olika svenska volleybollföreningar. Syftet med uppsatsen var att bidra med kunskap om idrottsrörelsens aktiva medlemmar och vad som motiverar dem till det ideella engagemanget. Samt vad som kan orsaka valet att inte engagera sig. LÄS MER