Sökning: "Elsa Gudrunsdotter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elsa Gudrunsdotter.

  1. 1. Gymnasielärares tolkning och implementering av jämställdhet under lektioner i idrott och hälsa.

    Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

    Författare :Elsa Gudrunsdotter; André Eliasson; [2021]
    Nyckelord :Jämställdhet; idrott och hälsa; ramfaktorteori; läroplansteori;

    Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats var att få en ökad förståelse för hur jämställdhet tillämpas under lektioner i idrott och hälsa på gymnasiet. Detta görs genom att söka svar på frågorna: Hur ger gymnasielärare i idrott och hälsa uttryck för innebörden i begreppet jämställdhet? På vilket sätt upplever dessa lärare att de undervisar utifrån ett jämställdhetsperspektiv? Vilka ramar i undervisningen upplever lärarna möjliggör eller begränsar arbetet med jämställdhet? Metod För att besvara frågeställningarna har kvalitativa semistrukturerade intervjuer gjorts med fyra gymnasielärare i idrott och hälsa som var i åldrarna 27–53 år. LÄS MER