Sökning: "Elsa Höök"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elsa Höök.

  1. 1. Artificiell rättvisa? En experimentell studie på effekten av automatiserat beslutsfattande på proceduriell rättvisa

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Elsa Höök; [2022-02-10]
    Nyckelord :automatiserat beslutsfattande; proceduriell rättvisa; digitalisering;

    Sammanfattning : We are currently facing a dramatic change in the public sector. Technological advances in recent years have made it possible for allowing algorithms and artificial intelligence to take over what used to be human tasks. LÄS MER