Sökning: "Elsa Jonasson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elsa Jonasson.

  1. 1. Receptet på en framgångsrik introduktionsprocess : En kvalitativ studie om vilka erfarenheter nyanställda upplever som meningsfulla för att sociala band och hur erfarenheterna kan bidra till organisationers formulering av introduktionsprocesser.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

    Författare :Johansson Elin; Elsa Jonasson; [2021]
    Nyckelord :Organisatorisk socialisering; introduktionsprocess; sociala band; nyanställd;

    Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to increase an understanding of the importance of organizational socialization in an introduction process based on employees' experiences. Our hope is to clarify which aspects are meaningful for a new employee in order to tie social bonds to the workplace, while those aspects also promote organizations' way of formulating their introduction process. LÄS MER