Sökning: "Elsa Lindholm Blind"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elsa Lindholm Blind.

  1. 1. Barn, föräldrar och våld i LVU- och vårdnadsmål

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Elsa Lindholm Blind; [2014]
    Nyckelord :barndom; barnets bästa; LVU; vårdnadstvister; våld;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur barns bästa förstås och bedöms i förhållande till uppgifter om föräldrars våldsutövande och våldsutsatthet av domstolar i LVU-mål respektive vårdnadsmål. I uppsatsen söktes svar på frågeställningar gällande hur domstolen beskrev och kontextualiserade våldet, hur barns behov och vilja behandlades samt hur föräldrars omsorgsförmåga bedömdes. LÄS MER