Sökning: "Elsa Månsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elsa Månsson.

  1. 1. Influencer Marketing - Lönsam marknadsföring eller opålitligt försäljningsarbete? En kvalitativ studie om vad som påverkar följares och konsumenters trovärdighet gentemot influencers marknadsföring på sociala medier

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Hanna Halilovic; Elsa Månsson; Tomas Steifo; [2021-06-28]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER