Sökning: "Else Ekberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Else Ekberg.

  1. 1. Hur dokumentation blir pedagogisk : En intervjustudie om pedagogisk dokumentation

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

    Författare :Emelie Ekberg; Amanda Holm Petersson; [2016]
    Nyckelord :Pedagogical documentation; Reggio Emilia; Documentation; Preschool; Narrative; Pedagogisk dokumentation; Reggio Emilia; Dokumentation; Förskola; Narrativ;

    Sammanfattning : Syftet med vår studie är att fördjupa förståelsen för hur dokumentation kan övergå till att bli pedagogisk i förskolan. Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod för att försöka besvara detta, och vi har därför genomfört semistrukturerade intervjuer med fem olika förskollärare. LÄS MER