Sökning: "Elvir Mesanovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elvir Mesanovic.

  1. 1. Hur förklaras ungdomsbrottslighet?

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

    Författare :Fikret Cvrk; Elvir Mesanovic; [2010]
    Nyckelord :brottslighet; Landskrona; ungdomar; naiva teorier; Social Sciences;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att göra en jämförelse mellan olika förklaringsmodeller till ungdomsbrottslighet, nämligen de vetenskapliga teoriernas och hur praktikerna i de s.k. naiva teorierna förklarade brottslighet bland ungdomarna i Landskrona. LÄS MER