Sökning: "Emanuil Karadzhov"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emanuil Karadzhov.

  1. 1. Cochleaimplantat (CI) och musikupplevelse: Orsaker och konsekvenser som kan ha inverkan på upplevelsen av musik. En kvantitativ enkätstudie om CI-användare med postlingual grav hörselnedsättning eller dövhet och deras upplevelse av musik

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Emanuil Karadzhov; Carl Wikstrand; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER