Sökning: "Embla Notelius Carlsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Embla Notelius Carlsson.

 1. 1. "Alla kan lära sig ekvationslösning" : En kvalitativ studie om lärares undervisningsmetoder i ekvationslösning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Embla Notelius Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Algebra; ekvationslösning; elevlösningar; lärare; missuppfattningar; ekvationslösningsmetoder; undervisning.;

  Sammanfattning : Ekvationslösning är ett matematiskt område som upplevs problematiskt för många elever. För ett godkänt betyg i matematik i både årskurs 9 samt matematik 1 krävs att eleverna kan lösa grundläggande ekvationer. Att många elever upplever området problematisk är således bekymmersamt. LÄS MER

 2. 2. En studie om laborationsupplägg : En kvalitativ intervjustudie om lärares undervisningsprocess med avseende på laborationer i grundskolans senare år.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Embla Notelius Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Laborationsupplägg; högstadiet; fysik; intervjustudie; fysiklärare.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att nå en fördjupad förståelse om undervisningsprocessen isamband med laborationer i fysikämnet. Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuerav fysiklärare på grundskolans senare år. Intervjuerna analyserades utifrån en fenomenografiskstruktur. LÄS MER