Sökning: "Emeli Fahlén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emeli Fahlén.

  1. 1. Meningsfull sysselsättning : Ett klientperspektiv på verksamheten Spindeln

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Emeli Fahlén; [2010]
    Nyckelord :Meaningful occupation; dual diagnosis; substance abuse; mental disorder; sense of coherence; Meningsfull sysselsättning; dubbeldiagnos; missbruk; psykisk sjukdom; känsla av sammanhang;

    Sammanfattning : Verksamheten Spindeln i Västerås vänder sig till personer med så kallad dubbeldiagnos, människor med psykisk sjukdom och samtida missbruksproblematik. Syfte med denna studie var att söka kunskap om vad klienterna med så kallad dubbeldiagnos på verksamheten Spindeln upplevde som meningsfull sysselsättning, samt om verksamheten Spindeln bidrog till att klienterna upplevde sig inneha någon form av meningsfull sysselsättning. LÄS MER