Sökning: "Emelie Anderzén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emelie Anderzén.

  1. 1. Har Sverige ett konkurrenskraftigt bolagsskattesystem? - En komparativ studie i ljuset av koncernbeskattning och ränteavdrag efter implementeringen av Anti-Tax Avoidance Directive

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Emelie Anderzén; [2020]
    Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Previously Sweden has had a generous consolidation system for groups with large deduction possibilities. However, the possibility of interest deductions, among other things, has increasingly been limited due to more important societal interests, such as preventing tax evasion and tax avoidance practices. LÄS MER