Sökning: "Emelie Arledal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emelie Arledal.

  1. 1. Alkoholkonsumtion bland skolungdomar i Stockholm

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Hampus Jörgensen; Emelie Arledal; [2020]
    Nyckelord :Alcohol use; Adolescents; risk factors; friends; school; family;

    Sammanfattning : Ungdomars konsumtion av alkohol är viktigt att diskutera då det är kopplat till fler negativa konsekvenser: bruk av alkohol innan kroppen är fullt utvecklad kan leda till fysiska och mentala skador. Den här studien ämnar till att undersöka tre riskfaktorer som påverkar ungdomars alkoholanvändande: familj, skola och umgängeskrets. LÄS MER