Sökning: "Emelie Einarsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Emelie Einarsson.

 1. 1. Pedagogers delaktighet i barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Einarsson; Johanna Persson; [2022]
  Nyckelord :pedagoger; närvarande; delaktighet; lek; barn;

  Sammanfattning : Sammanfattning Leken är en stor del av barns förskolevistelse och den beskrivs ha stor betydelse för barns utveckling, lärande och samspel. I Läroplanen, Lpfö 18 (Skolverket 2018) beskrivs leken som central och att det är genom lek barn ges möjlighet att bearbeta de intryck de upplever i sin vardag. LÄS MER

 2. 2. Närståendes upplevelser vid vård i livets slutskede i hemmet : -En allmän litteraturöversikt

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Shipe Krasniqi; Emelie Einarsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Analys av läromedel i matematik för elever i årskurs 3 : Med fokus på tidig algebra

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emelie Einarsson; William Alin; [2020]
  Nyckelord :Matematik; tidig algebra; årskurs 3; läromedelsanalys; variationsteori; likhetstecknet; aritmetik; ekvationer.;

  Sammanfattning : I den här läromedelsanalysen fokuseras kritiska aspekter samt variation i matematikuppgifter inom tidig algebra. Syftet med studien är att identifiera kritiska aspekter av tidig algebra i årskurs tre samt hur dessa kritiska aspekter behandlas i två olika läromedel med hjälp av variationsteorin. LÄS MER

 4. 4. Tidig algebra : En litteraturstudie om centrala delar och kritiska aspekter i undervisningen om tidig algebra för elever i lågstadiet i ämnet matematik  

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emelie Einarsson; William Alin; [2020]
  Nyckelord :Matematik; tidig algebra; undervisning; lågstadiet; variationsteorin; likhetstecknet; aritmetik; ekvationer;

  Sammanfattning : I den här systematiska litteraturstudien fokuseras lärandet och undervisningen inom tidig algebra. Syftet med studien är att synliggöra centrala delar och kritiska aspekter i undervisningen om tidig algebra för elever i lågstadiet. För att få fram ett resultat  analyseras vetenskapliga artiklar. LÄS MER

 5. 5. Varför köper ideella organisationer konsulttjänster? Modernitet, legitimitet och professionalisering inom ideell sektor.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Emelie Kärre; [2013]
  Nyckelord :modernitet; folkrörelse; ideell sektor; ideella organisationer; legitimitet; professionalisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ideell sektor uppfattas genomgå en kris i form av bl.a. medlemsförluster. Folkrörelserna har utvecklats i takt med modernitetens institutioner och offentlig sektor men kontakterna med näringslivet har ökat de senaste åren. LÄS MER