Sökning: "Emelie Erlandsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Emelie Erlandsson.

 1. 1. Funktioner, semantiskt innehåll och genrespecifika drag i boktitlar översatta från engelska till svenska

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emelie Erlandsson; [2020]
  Nyckelord :Engelska originaltitlar; svenska översatta titlar; titelöversättning; titelfunktioner; semantiskt innehåll; genrer;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks boktitlar översatta från engelska till svenska genom att studera vilka funktioner titlarna uppfyller, vilket semantiskt innehåll titelparen uppvisar och om det finns någon skillnad i genrerna när det gäller funktioner samt det semantiska innehållet. Undersökningens resultat gällande funktioner visar att majoriteten av titlarna uppfyller den distinktiva funktionen (att titeln är unik), att större delen av titlarna uppfyller den metatextuella funktionen (att titeln kan identifieras som en boktitel), att ett fåtal av titlarna uppfyller den fatiska funktionen (titelns längd), att ett övervägande antal av titlarna uppfyller den referentiella funktionen (ge information om den tillhörande texten) och att en minoritet av titlarna uppfyller den expressiva funktionen (titeln förmedlar författarens personliga tanke). LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsproblem hos patienter som genomgår avancerad bukkirurgi : En intervjustudie med sjuksköterskor på kirurgisk vårdavdelning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Vårdvetenskap; Uppsala universitet/Vårdvetenskap

  Författare :Johan Erlandsson; Emelie Lindner Brundin; [2019]
  Nyckelord :Cancer i bukhålan; Cytoreduktiv kirurgi; Kvalitativ intervjustudie; Fundamentals of Care; Kirurgisk vårdavdelning;

  Sammanfattning : Background: Patients undergoing cytoreductive surgery with hyperthermic intraperitoneal chemotherapy may have extensive and complicated nursing needs with risk of complications. However, there is no research on the postoperative care at the surgical ward. LÄS MER

 3. 3. När patienten själv får välja

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Andreas Bergström; Annika Erlandsson; Emelie Lidén; [2018-08-16]
  Nyckelord :aptit; individanpassad; sjukhus; smårätter; undernäring; valfrihet;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Kostekonomi med inriktning mot ledarskapVT 2018Handledare: Cecilia Magnusson SporreExaminator: Christina Berg.... LÄS MER

 4. 4. Studentmedverkan i vården ur ett patientperspektiv i obstetrisk och gynekologisk vård

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emelie Erlandsson; Beatrice Hjelte; [2014]
  Nyckelord :Student participation; patient perspective; obstetrics; gynecology.; Studentmedverkan; patientperspektiv; obstetrik; gynekologi.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att flertalet patienter har en positiv inställning till studentmedverkan. Trots detta finns olika faktorer som kan påverka patientens inställning negativt. Syfte: Att undersöka studentmedverkan i vården ur ett patientperspektiv hos kvinnor i obstetrisk- och gynekologisk vård. LÄS MER

 5. 5. Det korta tåget : en studie om språklig medvetenhet i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Matilda Graae-Nielsen; Emelie Erlandsson; [2012]
  Nyckelord :Fonem; Fonologisk medvetenhet; Förskoleklass; Språklekar; Språklig kartläggning; Språklig medvetenhet; Språksvårigheter;

  Sammanfattning : Föreliggande examensarbete diskuterar språklig medvetenhet i förskoleklass. Syftet med examensarbetet är att skapa en fördjupad kunskap om och förståelse för språklig medvetenhet. LÄS MER