Sökning: "Emelie Gardelius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emelie Gardelius.

  1. 1. Samarbete mellan hem och skola : ett historiskt perspektiv

    M1-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Emelie Gardelius; [2010]
    Nyckelord :Föräldrar; läroplaner; läroplanshistorik; läroplansteori;

    Sammanfattning : Kortfattat handlar arbetet om föräldrars medverkan i styrdokumenten under 1900-talet iSverige. Studien är gjord enbart med hjälp av litteratur, och då främst de styrdokument som varit gällande under 1900-talet, det vill säga Undervisningsplan för rikets folkskolor 1919, Undervisningsplan för rikets folkskolor 1955, Läroplan för grundskolan Lgr62, Läroplan för grundskolan Lgr69, Läroplan för grundskolan Lgr80 samt Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94. LÄS MER