Sökning: "Emelie Glad"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Emelie Glad.

 1. 1. Explaining within-country variation in post-war democratization : The role of legitimate local-international partnerships in municipal governance reform in Kosovo

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Emelie Glad; [2019]
  Nyckelord :peacebuilding; state-building; liberal peacebuilding; post-war democratization; hybrid peace governance; local ownership; legitimacy; municipal governance; Kosovo;

  Sammanfattning : A growing literature on hybrid peace governance has showed the importance of taking into account the interactive nature of peacebuilding. However, this literature largely remains imprecise about how local-international interactions affect outcomes, and the hybrid turn has not produced much comparative empirical evidence. LÄS MER

 2. 2. Var glad för att må bättre : En undersökning av sambandet mellan psykologiska responser och psykologiskt välbefinnande hos skadade idrottare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emelie Elfsberg; Julia Zetterström; [2017]
  Nyckelord :Adherence to rehabilitation; Affects; Psychological well-being; Sports injuries; Social support; Affekter; Följsamhet till rehabilitering; Idrottsskada; Psykologiskt välbefinnande; Socialt stöd;

  Sammanfattning : The purpose was to investigate whether there was any change in psychological well-being during a 20 days period during rehabilitation from sport injuries. Also, one second purpose was to investigate the within-person relationship between affects, social support, adherence to rehabilitation and psychological well-being during rehabilitation. LÄS MER

 3. 3. Jag är bara glad att någon vill ta skiten -villaägarnas berättelser om avfallshanteringen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emma Sahlé; Emelie Klasson; Maria Nilsson; [2011]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Glad och framåt, eller tystlåten och tillbakadragen? Lärares tankar angående positiv självbild.

  C-uppsats,

  Författare :Emelie Wänerstam; [2010]
  Nyckelord :Självbild; undervisning; lärare; feedback.;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att undersöka Idrott- och hälsalärares syn på strävansmålet att utvecklaelevers positiva självbild, samt om och hur det integreras i undervisningen. De frågeställningar jag utgått från ärföljande: Vilken betydelse ger Idrott- och hälsalärare begreppet positiv självbild? vilka metoder använder sigIdrott- och hälsalärare sig av för att stärka elevernas positiva självbild? Samt vilka möjligheter och begränsningarbelyser lärare i Idrott- och hälsa att det finns i arbetet med elevernas självbild?Undersökningen är kvalitativ och utgörs av sex semistrukturerade intervjuer av lärare som arbetar med idrott ochhälsa i grundskolans senare år. LÄS MER