Sökning: "Emelie Hållander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emelie Hållander.

  1. 1. Att leva med Multipel Skleros : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

    Författare :Emelie Hållander; Therese Schrewelius; [2019]
    Nyckelord :Identity; Transformation; Coping; Sense of Coherence; Identity; Transformation; Coping; Sense of Coherence;

    Sammanfattning : Bakgrund: Att drabbas av sjukdomen Multipel Skleros (MS) påverkar personer olika och deras upplevelse av sjukdomen skiljer sig åt. Symtomen kan påverka den fysiska kroppen, välbefinnandet och vardagslivet. Begreppet Känsla av sammanhang (KASAM) lyfts och kan hjälpa personerna att hantera sjukdomen lättare. LÄS MER