Sökning: "Emelie Hansen"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Emelie Hansen.

 1. 1. Beskrivning av sjuksköterskors kunskap och attityder kring omvårdnad av kvinnor utsatta för våld i nära relation. : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Emelie Hansen; Celina Lidwall; [2021]
  Nyckelord :Abused women; attitudes; intimate partner violence IVP ; Literature review; nurse knowledge.; Attityder; Litteraturöversikt; Sjuksköterskans kunskap; Våldsutsatta kvinnor; Våld i nära relationer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av tre kvinnor utsätts för våld i en nära relation, detta har kommit att bli ett stort samhällsproblem inte bara i Sverige utan i hela världen. Då sjuksköterskan oftast har det första mötet med patienten är det av stor vikt att sjuksköterskan besitter relevant kunskap kring omvårdnad av kvinnor utsatta för våld i nära relation. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars förväntningar och upplevelser av BB-tiden. : - Intervju med föräldrapar

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Marie Hansen; Emelie Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Expectations; experiences; parents; postnatal care; Förväntningar; upplevelser; föräldrar; BB-tiden;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under BB-tiden ska barnets och föräldrars hälsa och välbefinnande främjas och tillgodoses efter familjens behov. Barnmorskan ska stärka föräldraparet i föräldrarollen, samt stödja och främja amningen. Syfte: Att beskriva föräldrars förväntningar och upplevelser av BB-tiden. LÄS MER

 3. 3. Äldres psykiska ohälsa, en bortglömd samhällsfråga? : En kvalitativ intervjustudie med biståndshandläggare om deras erfarenheter i sin yrkesroll i arbetet med äldre som har psykisk ohälsa och en textanalys av formella riktlinjer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Emelie Hansen; Marie-Louise Victor; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how elderly with mental illness is assured help and support within the municipal elderly care in Stockholm. The aim was further on to receive an increased understanding of the social workers professional role and experiences in their work regarding elderly with mental illness. LÄS MER

 4. 4. Landskapet i samband med infrastrukturprojekt : med fokus på utvecklingen av Sveriges höghastighetsjärnväg

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emelie Hansén; [2017]
  Nyckelord :höghastighetsjärnväg; Ostlänken; landskap; infrastrukturutveckling; fragmentering; barriärer; restyta;

  Sammanfattning : Utvecklingen av höghastighetsjärnvägen i Sverige förväntas medföra omfattande effekter på landskapet. Det kommer ske en strukturförändring som innebär nya, stora barriärer. Tillsammans med befintligt infrastrukturnätverk fragmenteras landskapet ytterligare och allt mindre ytor skapas, som kan kallas restytor. LÄS MER

 5. 5. Lojalitet och de svenska bankerna: En kvantitativ studie om vad som driver kundlojalitet på den svenska bankmarknaden idag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Lindberg Hansen; Emelie Nortén; Jacob Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :CSR; teknikmognad; kundlojalitet; Lojalitet; e-lojalitet; bank; online; servicekvalitet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Lojalitet och de svenska bankerna - En kvantitativ studie om vad som driver svenska bankkunders lojalitet Seminariedatum: 12 januari 2017 Ämne/kurs: FEKH29, Business Administration: Degree Project in Marketing Undergraduate Level, 15 högskolepoäng. Författare: Emelie Nortén, Caroline Lindberg Hansen, Jacob Gustafsson Handledare: Johan Jansson Nyckelord: lojalitet, e-lojalitet, bank, online, servicekvalitet, CSR, teknikmognad, kundlojalitet Syfte: Studiens syfte är att genom en kvantitativ undersökning studera hur de upplevda CSR- insatserna, den upplevda servicekvaliteten och den egna teknikmognaden påverkar svenska kunders lojalitet till sin bank, utifrån konsumentens perspektiv. LÄS MER