Sökning: "Emelie Helsing"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emelie Helsing.

  1. 1. Matstaden Helsingborg - En kvalitativ studie om intressentinvolvering i platsvarumärkesutveckling

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

    Författare :Emelie Christensen; Sara Fallenius; Madeleine Rodås; [2015]
    Nyckelord :Platsvarumärken; platsvarumärkning; kommunikation; strategisk kommunikation; värdeskapande; intressenter; intressentinvolvering; place brands; place branding; communication; strategic communication; value co-creation; stakeholders; stakeholder involvement; Helsingborg; Sveriges matstad; Social Sciences;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra till ny kunskap samt en djupare förståelse för intressentinvolvering i platsvarumärkesutvecklande och på vilket sätt detta kan vara värdeskapande för ett platsvarumärke som helhet. Detta genom att undersöka hur Helsingborgs stad arbetar med att involvera sina intressenter i sitt platsvaru-märkesarbete, genom projektet Sveriges matstad, och hur denna involvering upp-levs vara värdefull för staden samt dess intressenter. LÄS MER