Sökning: "Emelie Holmström"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Emelie Holmström.

 1. 1. Das Frauenbild in den Märchen der Gebrüder Grimm

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Emelie Holmström; [2017]
  Nyckelord :Märchen; Grimm; Frauenbild;

  Sammanfattning : In this essay the point of interest will be the portrayal of women in literature. In the belief that gender roles can influence children in their childhood, four fairytales written by the brothers Grimm will be analyzed. LÄS MER

 2. 2. Föreställningar om integration : En granskning av sexton svenska biblioteksplaner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emelie Holmström; Tuva Jidne Strandell; [2017]
  Nyckelord :integration; biblioteksplaner; kulturpolitik; folkbibliotek;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the ways in which Swedish library policies embed the requirements regarding people with a mother tongue other than Swedish and the Swedish minority languages, specified in the Swedish library law. The research questions were: What services do public libraries offer people with a mother tongue other than Swedish? What conceptions of the library’s possibilities to work with integration do the library policies mediate? Are there any differences regarding how integration is worked with in municipalities that are high in numbers of foreign born inhabitants, compared to those municipalities that are low in numbers of foreign born inhabitants? In order to answer these queries a sample of library policies from 16 municipalities were chosen by amount of foreign born inhabitants. LÄS MER

 3. 3. Onormal avkastning efter aktieåterköp på kort respektive lång sikt : En studie gjord på Stockholmsbörsen inom finans- och industribranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gabriella Holmström; Emelie Olds; [2016]
  Nyckelord :Aktieåterköp; onormal avkastning; den effektiva marknadshypotesen; Stockholmsbörsen; bransch; finans; industri.;

  Sammanfattning : En eventstudie har genomförts för att undersöka om det förekommer positiv onormal avkastning efter genomförda aktieåterköp på Nasdaq OMX Stockholm på kort respektive lång sikt, samt om branschtillhörighet påverkar utfallet på kort sikt. Urvalet bestod av genomförda aktieåterköp mellan åren 2004-2013 inom branscherna finans och industri. LÄS MER

 4. 4. Konflikthantering i förskolan - Förskollärarnas förhållningssätt till barns konflikter och konflikthantering

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Holmström; [2015]
  Nyckelord :Lek. Fri lek. Pedagoger. Delaktighet. Pedagogisk m;

  Sammanfattning : Abstract:Syftet med vår studie är att genom intervjuer undersöka hur pedagoger ser på delaktighetensbetydelse i barns fria lek men också hur pedagogerna ser på barns fria lek. Vårafrågeställningar som studien utgår ifrån är ”hur ser pedagoger på barns fria lek” och“hur beskriver pedagogerna delaktighetens betydelse för den fria leken?”. LÄS MER

 5. 5. Konflikthantering i förskolan - Förskollärarnas förhållningssätt till barns konflikter och konflikthantering

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Holmström; [2015]
  Nyckelord :Konflikt; konflikthantering; kommunikation; lärand;

  Sammanfattning : 1. AbstractKonflikter är någonting som alltid kommer att följa oss i livet. Vi har genom vår genomfördastudie inhämtat kunskap om hur viktigt arbetet med konflikthantering är. Redan i förskolan ärdet viktigt att man lägger grunden för barnen i att behärska de konflikter som uppstår. LÄS MER