Sökning: "Emelie Jackson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emelie Jackson.

 1. 1. Stereotypiska beskrivningar i fantasy? -En genusstudie av sex karaktärer i Född till hjälte av Rick Riordan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emelie Johansson; [2019]
  Nyckelord :Genus; könsstereotyper; fantasy; Percy Jackson; Annabeth; Grover; könsroller;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar tre centrala karaktärer samt tre mindre framträdande bipersoner i Rick Riordans bok Född till hjälte (2018). Syftet med analysen är att se hur karaktärerna beskrivs i boken och om de beskrivits stereotypiskt manligt eller kvinnligt, samt varför de är beskrivna på det sättet. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar livskvaliteten hos personermed hjärtsvikt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Emelie Eklund; Stina Jackson; [2018]
  Nyckelord :Health related quality of life; heart failure; nursing; perception; quality of life; Hjärtsvikt; hälsorelaterad livskvalitet; livskvalitet; omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund : Hjärtsvikt anses idag vara en folksjukdom som årligen kostar många människor livet. Ungefär 50 procent av de drabbade beräknas avlida inom fem år efter insjuknandet. Att leva med hjärtsvikt medför inte enbart flera besvärande fysiska symtom för den drabbade utan innebär även omfattande livsstilsförändringar. LÄS MER