Sökning: "Emelie Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 216 uppsatser innehållade orden Emelie Johansson.

 1. 1. Matlagning i Hem- och konsumentkunskap : En kvalitativ intervjustudie om integreringen av teori och praktik i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Emelie Brolin Johansson; Gerd Azzarri Klingström; [2022]
  Nyckelord :Hem- och konsumentkunskap; hkk; undervisning; teori; praktik; matlagning; pragmatism; learning-by-doing; kunskap i handling;

  Sammanfattning : Background The teaching of Home Economics combines theory and practice. Most knowledge requirements are theoretical, but the subject includes practical cooking. The food is prepared with a purpose, which makes the food an educational tool. The student should be able to make healthy choices and gain knowledge to manage different everyday situations. LÄS MER

 2. 2. Betydande attribut för att attrahera och behålla specialistsjuksköterskor : En kvalitativ studie om Region Dalarna

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Emelie Björk; Sandra Johansson; [2022]
  Nyckelord :attractiveness; employer brand; employer branding; employer value proposition; healthcare; HRM; management; nurse; specialist nurse; attrahera; employer brand; employer branding; employer value proposition; hälso- och sjukvård; HRM; ledarskap; sjuksköterska; specialistsjuksköterska;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att synliggöra vilka attribut som är betydande i Region Dalarnas arbete med att attrahera och behålla specialistsjuksköterskor inom verksamheterna. Den teoretiska referensramen utgör grundläggande för tidigare forskning inom områdena Employer Brand och Employer Value Proposition (EVP). LÄS MER

 3. 3. Helklasskommunikation i problemlösning : En designstudie kring utformningen av en helklasskommunikation av hög kvalitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Hanna Frisk; Emma Johansson; Emelie Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Helklasskommunikation; hög kvalitet; matematik; problemlösning; teckenskapande; designstudie; designprinciper; Learning Design Sequences;

  Sammanfattning : Denna designstudie fokuserar på helklasskommunikation kring problemlösning. Syftet med studien är att praktiskt pröva designprinciper för hur en helklasskommunikation bör utformas för att uppnå en hög kvalitet samt hur elever synliggör ett teckenskapande. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser i mötet med anhöriga vid plötsliga dödsfall : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emelie Lydéen Johansson; Amelia Dahlqvist; [2022]
  Nyckelord :Bereavement; emergency care; experiences; next of kin; nurses; sudden death; Akutsjukvård; anhöriga; plötslig död; sjuksköterskor; sorg; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Plötslig död är ett svårdefinierat begrepp då det kan orsakas av många faktorer. Att hantera plötslig död och sorg som sjuksköterska samt att bemöta anhöriga i dessa situationer är utmanande. Sorgereaktioner är individuella och kan skilja sig mycket från person till person. LÄS MER

 5. 5. ”SE MIG FÖR DEN JAG ÄR” : Barns inkludering i den fysiska och sociala inomhusmiljön i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Hanna Johansson; Emelie Boström; [2022]
  Nyckelord :inkludering; förskola; förskollärare; miljö; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare förhåller sig till och arbetar med den fysiska och sociala miljön i förskolan, så att den blir inkluderande för alla barn. Det som undersöks i studien är vad begreppet inkludering innebär för förskollärarna, hur förskollärare arbetar och bidrar till ett inkluderande arbete i förskolan, vilken betydelse förskolans organisation har för arbetet med inkludering samt hur förskollärarna själva uppfattar barns delaktighet och inflytande i förskolans lärmiljöer. LÄS MER