Sökning: "Emelie Körlinger Klar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emelie Körlinger Klar.

  1. 1. Personer med Multipel skleros och deras upplevelser av sexualitet : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

    Författare :Sara Hallén; Emelie Körlinger Klar; [2014]
    Nyckelord :Multiple Sclerosis; Sexuality; Experience; Men; Women; Multipel Skleros; Sexualitet; Upplevelse; Män; Kvinnor;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Sexuell hälsa kan ses som en mänsklig rättighet, trots det kommer sexualitet och sexuell hälsa ofta i skymundan i den allmänna sjukvården. Sjuksköterskan har en viktig roll i att uppmärksamma och identifiera sexuell hälsa. LÄS MER