Sökning: "Emelie Leesment"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emelie Leesment.

  1. 1. Kartläggning av lastbilstransporter i Halmstads tätort ur ett miljöperspektiv : en nulägesbeskrivning med förslag på åtgärder för att effektivisera lastbilstransporternas logistik

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

    Författare :Emelie Leesment; Matilda Svensson; [2017]
    Nyckelord :Trafikkartläggning; samdistribution; miljözon; lastbilsdistribution; transporter;

    Sammanfattning : Människans aktiviteter bidrar till att växthusgaser släpps ut vilket gör att Jordens klimat för- ändras. I Sverige genereras en tredjedel av koldioxidutsläppen av transportsektorn och det är vägtrafiken som bidrar till störst utsläpp. LÄS MER