Sökning: "Emelie Lindblad"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Emelie Lindblad.

 1. 1. Aspekter av personcentrerad vård vid beteendemässiga och psykologiska symtom vid demenssjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Victor Sjöstrand; Emelie Lindblad; [2018]
  Nyckelord :BPSD; Personcentrerad vård; miljö; utbildning; aktiviteter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är en diagnos och ett samlingsnamn för en rad kognitiva symtom som orsakas av hjärnskador. BPSD är en förkortning av beteendemässiga och psykologiska symtom vid demenssjukdom. Cirka 90% av dom med demenssjukdom drabbas någon gång av BPSD, vilket kan medföra ett onödigt lidande hos personer med demenssjukdom. LÄS MER

 2. 2. Jag skulle vilja ha en regnbåge : Barns perspektiv på fritidshemmets fysiska miljöer

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Agnes Strömberg; Emelie Andersson; [2016]
  Nyckelord :Fritidshem; miljö; barns perspektiv; miljöpsykologi; genus;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka fritidshemmets inom- och utomhusmiljö ur ett barns perspektiv. Tidigare forskning (Lindblad, 1993) anser att huvudsyftet för den fysiska miljön är att inspirera barn till lek och utveckling. LÄS MER

 3. 3. ”Barnets bästa här är inte samma där” - en kvalitativ studie om barnombudens roll på kriminalvårdsanstalter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Angelica Lindblad; Emelie Lindquist; [2015-01-22]
  Nyckelord :Barnombud; kriminalvård; anstalt; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa barnombudens roll på respektive anstalt och hur den rollen regleras utifrån kriminalvårdens regelverk samt de enskilda anstalternas begränsningar. Vi kommer undersöka skillnaderna mellan de generella riktlinjerna mot det faktiska arbetet. LÄS MER

 4. 4. "Stimulation of our five senses through experiences"- The role of event marketing as a communication tool for retail companies when building their brand

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Lindblad; Anna Olbers; [2011]
  Nyckelord :Brand management; retail brands; retail marketing mix; integrated marketing; relationship building; event marketing; experience economy; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Event marketing can be seen as an effective tool building a brand in a retail context since it can enhance brand awareness, brand identity and brand image. This, since it provides experiences stimulating consumers´ five senses adjusted to today's experience demands of consumers. LÄS MER

 5. 5. YES!!! I CAN! - En fallstudie om frontpersonalens uppfattning om organisatorisk socialisation i hotellbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emelie Lindblad; Gabriel Sven Mascaro Fredriksson; Johan Wahlström; [2010]
  Nyckelord :servicemötet; servicekultur; organisatorisk socialisation; socialisationstaktiker; introduktion; utbildning träning; belöning; feedback beröm; mentorskap; vägledning karriärplanering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Titel: YES!!! I CAN! - En fallstudie om frontpersonalens uppfattning om organisatorisk socialisation i hotellbranschen Författare: Emelie Lindblad, Gabriel Mascaró Fredriksson, & Johan Wahlström Handledare: Katja Lindqvist & Ulrika Westrup Syfte: Syftet med vår uppsats är att öka kunskapen om organisatorisk socialisation i hotellbranschen och hur frontpersonalen uppfattar de förutsättningar och verktyg organisationen förser dem med för att kunna socialiseras in i servicekulturen och agera väl i servicemötet. Frågeställning: Vilka förutsättningar och socialisationsverktyg förser organisationer i hotellbranschen sina anställda med och hur stämmer dessa överens med frontpersonalens uppfattning om vad som behövs för att effektivt integreras in i servicekulturen och agera väl i sitt arbete/servicemötet? Metod: För vårt syfte fann vi det lämpligt att undersöka frontpersonalens perspektiv på organisationens servicekultur och socialisation genom kvalitativa forskningsintervjuer och kvalitativa dokumentanalyser. LÄS MER