Sökning: "Emelie Lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Emelie Lindström.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad av etniska minoriteter - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Emelie Lindström; Helen Tesfalem Gebreziabeher; [2021]
  Nyckelord :Ethnic minorities; ethnocentrism; literature review; transcultural care; Etnisk minoritet; etnocentrism; litteraturöversikt; transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med den ökade migrationen ökar även kraven på hälso- och sjukvården. När individer med annan kulturell bakgrund uppsöker hälso- och sjukvård behöver den anpassas efter individen bakom kulturen vilket inte alltid sker på ett optimalt sätt när det saknas rätt kompetens hos sjuksköterskan. LÄS MER

 2. 2. SAMVERKAN MELLAN SOCIALTJÄNSTEN OCH SKOLAN : En kvalitativ studie om yrkesverksammas upplevelser av samverkansprocessen kring ungdomar med drogproblematik

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emelie Ellerstad; Theresa Lindström; [2021]
  Nyckelord :collaboration process; collaboration; authority; social services; drug problems; school staff; youth; samverkansprocess; samverkan; makt; drogproblematik; socialtjänst; skolpersonal; ungdom;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur socialtjänsten och skolan upplever att samverkansprocessen fungerar mellan verksamheterna när det kommer till ungdomar i högstadiet med drogrelaterad problematik. Studien är kvalitativ i sin form och grundar sig på ett abduktivt synsätt och en hermeneutisk tolkningslära. LÄS MER

 3. 3. Vad påverkar efterfrågan på revision av non-Big 4? : En studie sedan avskaffandet av revisionsplikten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lindström Emelie; Kristofersson Malin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den 1 november 2010 avskaffade Sverige, som näst sista land inom EU, revisionsplikten för småföretagare (Frivision, 2011, s. 6). Detta innebar att endast företag vilka överskred två av tre gränsvärden för de två senaste räkenskapsåren,var tvingade till revision. LÄS MER

 4. 4. ”Jag gör allt jag kan, men är det tillräckligt?”En litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter av smärtlindring till patienter med ett opioidmissbruk : “I do everything I can, but is it enough?”A literature study about nurses' experiences of performing pain management in patients with opioid abuse

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Skogermo Emelie; Lovisa Lindström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. HAR FÖRKLARINGARNA TILLVÅLDET NÅGON BETYDELSE? : En forskningsöversikt om mäns våld mot kvinnor

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Ida Reinholdsson; Emelie Lindström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER