Sökning: "Emelie Lorentsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emelie Lorentsson.

 1. 1. Att vara äldre : En diskursanalytisk studie av Aftonbladets bilder av äldre människor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Lorentsson; [2016]
  Nyckelord :elderly; old age; resource perspective; misery perspective; social constructionism; discourse; Aftonbladet; äldre; ålderdom; resursperspektiv; eländesperspektiv; socialkonstruktionism; diskurs; Aftonbladet;

  Sammanfattning : Syfte: Föreliggande studie syftar till att ge svar på vilka bilder av äldre människor som framträder i nyhetsmediet Aftonbladet, hur dessa framträder, och hur dessa bilder kan påverka äldres livssituation och synen på ålderdom. Teori och metod: Studien är förankrad i ett socialkonstruktionistiskt teoriperspektiv och analysen har utformats med inspiration av diskursanalytiska begrepp. LÄS MER

 2. 2. Barns delaktighet och inflytande i förskolan : En jämförelse av barn och förskollärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emelie Lorentsson; Gabriela Mogus; [2015]
  Nyckelord :delaktighet; inflytande; barns perspektiv; förskola;

  Sammanfattning : Syftet  med studien är att undersöka hur barn upplever sin delaktighet och sitt inflytande  i  förskolan  samt  att  granska  likheter  och  skillnader  med förskollärares  perspektiv  på  detsamma.  Förskollärarnas  perspektiv  speglas genom resultatet av en tidigare pilotstudie och i föreliggande studie behandlas barns  perspektiv. LÄS MER