Sökning: "Emelie Mattsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Emelie Mattsson.

 1. 1. Särskild undervisning för särskilt begåvade? : En kvalitativ studie om pedagogers strategier med anpassning av undervisning för särskilt begåvade elever.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Karolina Dahlberg; Emelie Evestam Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Anpassningar; Pedagogik; Pedagoger; Intervju; Särskilt begåvade elever;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur pedagoger utformar och anpassar undervisning för elever med särskild begåvning. Resultatet har analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv med utgångspunkt i strategier (Liljedahl, 2017) som framställts för att tillgodose dessa elevers behov. LÄS MER

 2. 2. Barnet och gården : Barns perspektiv på sin förskolegård

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Emelie Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Förskolegård; barns perspektiv; lekflöden; natur och relationer.;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur barn upplever sin egen förskolegård. Hur de använder gården, vad de tänker om den och hur den skulle kunna utvecklas. För att undersöka detta utfördes platsobservationer på en förskola. Observationerna som genomfördes var en blandning av deltagande och icke-deltagande. LÄS MER

 3. 3. Automatisering av konstruktionsberäkningar för konceptuell design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Henning Stenbäck; Emelie Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Conceptual design; parametric design; load bearing system; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka möjligheterna kring att autor-matisera konstruktionsberäknngar i ett tidigt skede. Automatiseringensker med hjälp av det parametriska verktyget Grasshopper som är ettinsticksprogram till Rhino. I skriptet kan skjuväggar optiomeras stabi-lisera byggnaden med minsta möjliga materialmängd. LÄS MER

 4. 4. Barns delaktighet vid överklagande av LVU : En systematisk genomgång av hur barn har fått komma till tals i skriftliga domslut

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Jenny Jangebrink; Emelie Mattsson; [2019]
  Nyckelord :children’s rights; ladder of participation; participation; barns bästa; delaktighet; Harts delaktighetsstege;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur stor andel barn mellan 10–14 år som tydligt fått komma till tals samt hur deras utsagor uttrycks i de skriftliga domsluten vid överklagande av LVU till kammarrätten. En kategorisering av alla domslut från utvald kammarrätt gjordes för att sedan välja ut åtta av domsluten att granska kvalitativt utifrån Harts delaktighetsstege och barndomssociologi. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans omhändertagande av barn som utsätts för barnmisshandel

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Mattsson; Natalie Lindevall; [2017-02-13]
  Nyckelord :Barn; Barnmisshandel; Sjuksköterska; Omvårdnad; Erfarenheter; Kunskap; Identifikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera tusen barn i Sverige blir varje år utsatta för barnmisshandel och många avfallen anmäls inte. Sjuksköterskor har ett ansvar i att upptäcka dessa barn och att hjälpa demgenom att ge den vård de förtjänar och även att anmäla kännedom och misstanke ombarnmisshandel. LÄS MER