Sökning: "Emelie Olofsson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Emelie Olofsson.

 1. 1. Vuxna patienters upplevelse av sitt dagliga liv med kronisk hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anton Andersson; Emelie Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Dagligt liv; Hjärtsvikt; Litteraturstudie; Patienter; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är cirka 1-2% av befolkningen drabbade av kronisk hjärtsvikt. Hjärtsvikt är idag, bland personer över 65 år, den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning och mortaliteten är hög. Den årliga mortaliteten vid svår hjärtsvikt beräknas till cirka 40-50%. LÄS MER

 2. 2. Lokal provtagning och analys på rökgaskondensat för driftövervakning av tungmetallrening med jonbytarmassor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Emelie Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Heating plant; combined heat and power plant; flue gas condensation; ion-exchange resins; heavy metals; heavy metal ion-exchanger; flue gas condensate; QCM-technology; quartz crystal microbalance; Värmeverk; kraftvärmeverk; rökgaskondensering; jonbytarmassor; tungmetaller; tungmetalljonbytare; rökgaskondensat; QCM-teknik; kvartskristall mikrobalans;

  Sammanfattning : I värme- och kraftvärmeverk förbränns olika typer av bränslen för produktion av el och fjärrvärme. Vid förbränningen bildas rökgaser som innehåller föroreningar, till exempel tungmetaller, från bränslet. Anläggningarna har ofta krav på utsläpp både via rökgaserna och avloppsvatten. LÄS MER

 3. 3. En förskola för alla? : Specialpedagogik-ett arbetssätt för att skapa en inkluderande förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Emelie Olofsson; Linda Hedman; [2019]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; förhållningssätt; inkludering; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om vad förskollärare anser vara viktigt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd gällande deras egna förhållningssätt och planeringen av en inkluderande verksamhet. Vi har valt att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv som fokuserar på lärande i samspel, kommunikation och att barnen är kompetenta individer. LÄS MER

 4. 4. Bortom Bygden : En studie av jämtländska svärd i fjällen under yngre järnålder och en diskussion kring dess tolkning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Emelie Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Jämtland; yngre järnålder; arkeologi; svärd; grav; depå;

  Sammanfattning : Beyond the vicinity A study of swords in the mountain region of Jämtland County during the LateIron Age and a discussion of their interpretation. This bachelor thesis discusses the function of swords found in the mountain region of Jämtland County during the Late Iron Age. LÄS MER

 5. 5. Ett klimatnuetralt Ihus 2030

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Mirea Wolff; Petra Borg; Emelie Olofsson; Cecilia Melén; Erik Söderberg; Albin Bergström Bostner; [2018]
  Nyckelord :Miljömanagement; fastighetsbolag; klimatneutral; samhällsbyggnad; växthusgasutsläpp; kvantifiering; scope;

  Sammanfattning : Det kommunala fastighetsbolaget AB Uppsala kommuns Industrihus, även kallat Ihus, har som mål att bli klimatneutralt till år 2030. Definitionen av klimatneutralitet är att de totala utsläppen av växthusgaser ska vara lika med noll. LÄS MER