Sökning: "Emelie Rödström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emelie Rödström.

  1. 1. Hur terapeuter reflekterar kring sin syn på genus, kön och sexualitet : Ett diskursivt psykologiskt perspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

    Författare :Emelie Rödström; [2016]
    Nyckelord :Client; Discourse; Gender; Heteronormativity; Normcriticism; Psychotherapy; Reflexivity; Sex; Sexuality; Therapist; Diskurs; Genus; Heteronormativitet; Klient; Kön; Normkritik; Psykoterapi; Reflexivitet; Sexualitet; Terapeut;

    Sammanfattning : Det är terapeuten som definierar situationen i terapirummet och vanligt är att terapeuten betonar betydelsen av den unika individen, vilket kan medföra att sociala och kulturella faktorer förbises. Syftet med denna studie var att undersöka psykoterapeuters reflekterade kring kön, genus och sexualitet. LÄS MER