Sökning: "Emelie Schelin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emelie Schelin.

  1. 1. Förändra en organisationskultur - Kulturförändringens hot och möjligheter i fallet Volvo Cars Sweden

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Emelie Schelin; [2013-11-14]
    Nyckelord :hot; strategi; chefsperspektiv; kulturförändring; möjligheter;

    Sammanfattning : Syftet med rapporten är att utvärdera vilka hot och möjligheter som uppstår i anslutning till implementeringen av kulturförändringen och hur kan en förförståelse av dessa hot och möjligheter omsättas i en effektivare implementeringsstrategi. Tidigare forskning/Teori: I denna rapport används Edgar Scheins organisationskulturs teori används som analysverktyg för att skapa en förståelse för organisationskultur. LÄS MER