Sökning: "Emelie Stenberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Emelie Stenberg.

 1. 1. Motmakten: en fallstudie av tillämpbarheten av bättre straffrättsliga verktyg på en kriminell gruppering i Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Emelie Svedlund; Anja Jansson Stenberg; [2016]
  Nyckelord :social exlusion; organized crime; criminal groupings; power relations; legal systems; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper aims to shed light on whether the newly received government bill "Better criminal tools against organized crime" (prop. 2015/16: 113) can counteract criminal groupings in Sweden. We have done a case study in which we intented to apply the goverment bill prop. 2015/16: 113 on a specific criminal grouping in Malmo. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av vården på Filippinerna : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emelie Stenberg; [2015]
  Nyckelord :Filippinska sjuksköterskor; uppfattning; sjukvård; kvalitativ studie; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Filippinerna bedriver både statlig och privat sjukvård där den privata sjuksjukvården är det dyraste alternativet. Rapporter visar att sjuksköterskor ansvarar för upp till 60 patienter åt gången och att en säng på sjukhuset ibland delas av flera patienter på grund av resursbristSyfte: Syftet med studien var att belysa filippinska sjuksköterskors uppfattning av vården på FilippinernaMetod: En empirisk studie med kvalitativ forskningsmetod där nio sjuksköterskor på privata och regeringsstyrda sjukhus i Cebu, Filippinerna intervjuades. LÄS MER

 3. 3. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter kring omhändertagandet av alkohol- och drogintoxikationer. : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emelie Frimodig; Malin Stenberg; [2014]
  Nyckelord :Intensivvård; intoxikation; alkohol- och droganvändning; omvårdnad; intensivvårdssjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund. Av alla förgiftningsfall per år vårdas ca 15% av dessa på en intensivvårdsavdelning. De alkohol- och drogintoxikerade patienterna kunde ibland ställa höga krav på intensivvårdssjuksköterskorna, både det medicinska men även det psykosociala omhändertagandet. LÄS MER

 4. 4. Höga och ökande goodwillvärden : Från en revisors perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Anna Stenberg; Emelie Johansson; [2012]
  Nyckelord :goodwill; IFRS 3; nedskrivning; avskrivning; allokering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: 2005 infördes IFRS som redovisningsstandard för börsnoterade företag i Europa, vilket medförde vissa väsentliga förändringar för företagen i dess redovisning. Vid övergången publicerades IFRS 3, vilken specifikt förändrade företagens sätt att redovisa rörelseförvärv. LÄS MER