Sökning: "Emelie Svärd"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Emelie Svärd.

 1. 1. Anhörigas upplevelser av att leva med en person med demens

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Emelie Svärd; Hanin Abbas; [2020]
  Nyckelord :Litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad; demens; anhörig; upplevelse;

  Sammanfattning : Demens är en vanlig sjukdom i världen och det är ofta äldre som drabbas av det. Syftet med denna litteraturstudien var att beskriva anhörigas upplevelser av att leva med en person med demens. Sju kvalitativa artiklar ingick i litteraturstudien. Dessa analyserades med kvalitativ induktiv ansats där fokus låg på personers upplevelser. LÄS MER

 2. 2. Bortom Bygden : En studie av jämtländska svärd i fjällen under yngre järnålder och en diskussion kring dess tolkning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Emelie Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Jämtland; yngre järnålder; arkeologi; svärd; grav; depå;

  Sammanfattning : Beyond the vicinity A study of swords in the mountain region of Jämtland County during the LateIron Age and a discussion of their interpretation. This bachelor thesis discusses the function of swords found in the mountain region of Jämtland County during the Late Iron Age. LÄS MER

 3. 3. Att vårdas mot sin vilja : Patienternas upplevelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Emelie Hjalmarsson; Emma Svärd; [2014]
  Nyckelord :tvångsvård; vårdrelation; patienters upplevelse; psykiatrisk ohälsa; respekt; att lindra lidande;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa blir allt vanligare i dagens samhälle, framför allt hos unga. I vissa fall kan sjukdomen leda till att personen blir en fara för sig själv eller för andra. Att vårda personen under lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) kan då bli nödvändigt. LÄS MER