Sökning: "Emelie Svedholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emelie Svedholm.

  1. 1. Spelar storleken någon roll? En litteraturstudie om sjuksköterskors attityder till obesa patienter inom vården

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Emelie Svedholm; Jennie Lundstedt; [2021-02-26]
    Nyckelord :Sjuksköterskor; attityder; obesitas; fetma; övervikt; fördomar; stigmatisering;

    Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer med övervikt och obesitas ökar kraftigt över hela världen ochobesitas har utvecklats till en folkhälsosjukdom. Det finns en negativ bild i samhället, därobesitas bland annat anses vara resultatet av lathet och okunskap. LÄS MER