Sökning: "Emelie Trönnhagen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emelie Trönnhagen.

  1. 1. Närståendes upplevelser av avancerad vårdplanering : En litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

    Författare :Elisabeth Filipsson; Emelie Trönnhagen; [2018]
    Nyckelord :Avancerad vårdplanering; upplevelser; närstående; kvalitativ innehållsanalys; litteraturstudie.;

    Sammanfattning : När en patient har drabbats av obotlig sjukdom, och död kan väntas inom en överskådlig tid bör vårdpersonal erbjuda planering av den palliativa vården för patient och närstående. Syftet med planeringen är att vägleda och möjliggöra förberedelse, val av vårdform och skapa delaktighet och valfrihet inför behandling. LÄS MER