Sökning: "Emelie Vallimaa"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emelie Vallimaa.

  1. 1. Att stötta talängsliga elever i engelska : Grundlärares uppfattningar och praktiska arbete med talängsliga elever

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

    Författare :Emelie Vallimaa; [2021]
    Nyckelord :Talängslan; grundskolans tidigare år; engelska; språklärarkognition;

    Sammanfattning : Att prova sig fram muntlig i ett nytt språk är inte alltid lättsamt för alla elever och ett problemsom kan uppstå är talängslan, vilket är ett ångestbeteende som uppkommer vid specifikasituationer. Talängslan riskerar påverka eleverna genom exempelvis en negativ inverkan påmotivation, måluppfyllelse och självkänsla. LÄS MER