Sökning: "Emelie Vestin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emelie Vestin.

  1. 1. Kunskapens betydelse i barnavårdsutredningar : En kvalitatitv studie om socialsekreterares förhållningssätt avseende ärenden där det finns misstanke om våld mot barn inom familjer

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Emelie Vestin; Sandra Nordborg; Frida Söderström; [2019]
    Nyckelord :Socialtjänst; våld mot barn; definition; komplexitet; kunskspsbehov; riktlinjer; samverkan;

    Sammanfattning : Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden samt arbeta förebyggande för att förhindra att barn och unga far illa. Tidigare forskning visar att det finns betydande brister i hanteringen av ärenden som rör våld mot barn och att våld mot barn kan ses komplext samt vara svårt att uppmärksamma. LÄS MER